top2

 • Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2015-2016

  Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ,που επιθυμούν να τους χορηγηθεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καλούνται να υποβάλουν στην φοιτητική μέριμνα του ΤΕΙ στην Κοζάνη και στις κατά τόπους Γραμματείες των Τμημάτων σε Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία) υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή/τρια είναι σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής/τρια και  προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής/τρια εφόσον :  Α) Δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος γονέα του ( παρ. 3.άρθρο 10.Ν. 3220/2004). Β) Είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς είναι κάτοικοι εξωτερικού ή της Κύπρου.
  2. Εξουσιοδότηση , η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ο γονέας.
  3. Πιστοποιητικό , το οποίο χορηγείται από τη γραμματεία του κάθε τμήματος. (Για το Πιστοποιητικό για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004 του τρέχοντος ακαδ. έτους, οι φοιτητές του Τμήματος θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την χορήγησή του στην Γραμματεία του Τμήματος έως την λήξη εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016.)
  4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2015. Αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραλειφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα τότε υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ιδίου φορολογικού έτους (Ε1). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης τότε θα υπογράψει απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι το φορολογικό έτος 2015 δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση επειδή δεν είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης. Το όριο του εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ (φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό) και για κάθε επόμενο προστατευόμενο τέκνο αυξάνεται κατά 3000 ευρώ. Τα ποσά από επίδομα ανεργίας και άλλα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά προστίθενται. Οι Κύπριοι φοιτητές/τριες υποβάλλουν βεβαίωση προσόδων και έχουν όριο για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος το ποσό των 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.
  5. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9 έτους 2016) όλων των μελών της οικογένειας. Αν κάποιο από τα ακίνητα βρίσκεται σε περιοχή κάτω των 3.000 κατοίκων προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το δήμο. Το άθροισμα των τετραγωνικών των κατοικιών του φοιτητή και των γονιών του δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200τ.μ. με εξαίρεση τις κατοικίες που βρίσκονται σε δήμους κάτω των 3.000 κατοίκων. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη κατοικίες χαρακτηρισμένες ως ημιτελείς και κατοικίες με εμπράγματο δικαίωμα την υψηλή κυριότητα. Οι Κύπριοι φοιτητές/ες για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές στην Κύπρο ,θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις από τον Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση εάν υπάρχουν ακίνητα (κατοικίες) και σε άλλη πόλη της Κύπρου.
  6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του δικαιούχου.
  7. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του φοιτητή/ας (Πρωτότυπο).
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρει ότι α) περί μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά και β) ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή και ακριβή.
  9. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.».  Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται και ισχύει για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή έχουν μεν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  10. ΙΒΑΝ Λογαριασμού Ελληνικής Τράπεζας του δικαιούχου. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ο λογαριασμός και το όνομα του δικαιούχου.

  11. Δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα ,όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα του τρόπου εισαγωγής στο τμήμα.

  Έντυπα

968S6267.resized

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Περιοχή Φούρκα 52100 Καστοριά
Τηλ. 2467087062 Fax 2467087063
e-mail : sec-inf@teiwm.gr

 H Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές και το κοινό από Δευτέρα έως Πέμπτη 11:00 με 13:00

 Συνέδρια  
 

 

    
 Σύνδεσμοι  
   
     

 

  

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://www.teiwm.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
http://unistudent

ΕΥΔΟΞΟΣ
http://eudoxus.gr

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ http://academicid.minedu.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.minedu.gov.gr

AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ CISCO ciscoMoreInfo.pdf

MICROSOFT IMAGINE (πρώην DREAMSPARK)

Microsoft Imagine

ΙΕΕΕ STUDENT BRANCH http://kastoria.teiwm.gr/ieeesb/

ΜΟΔΙΠ
http://modip.teiwm.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ http://moke.teiwm.gr/

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ http://www.kastoriacity.gr/