top2

 • Μετεγγραφές φοιτητών 2017-2018 - Κατάθεση Δικαιολογητικών

  Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής καλούνται να υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος τα κάτωθι δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 13/10/2017, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των  κριτηρίων του κεφαλαίου Γ΄ της εγκυκλίου 164061/Ζ1/2-10-2017, για  τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί: 

  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

  2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

  3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς. 

  5. Πιστοποιητικό  της  Ανωτάτης  Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων  Ελλάδος,  το  οποίο  συνοδεύει  το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου  67 του Ν. 4316/2014).

  6. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/ φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών:  α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός/η αδελφή είναι, κατά  την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και  β) Υπεύθυνη δήλωση του αδελφού/της αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος  πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.  γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων. 

  7. Βεβαίωση πρόσβασης ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος  στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

  8. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που  ο  αιτών  μοριοδοτείται  λόγω  αναπηρίας  67%  και  άνω  γονέων  ή  τέκνων  ή  αδελφών  ή  συζύγων.  Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας,  από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής  Ασφάλισης,  ή  από  Ανώτατες  Υγειονομικές  Επιτροπές  Στρατού,  Ναυτικού,  Αεροπορίας  και  Ελληνικής  Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. 

  9. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή  Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι  έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της  με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω  γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ. 

  10. Στην περίπτωση που  ο  αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας : α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει  ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (Α΄120), στην περίπτωση που ο αιτών  δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας,  β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια 

  11. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας ή πάσχει από τις ασθένειες της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄358):
  α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και         άνω,  β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια  ή  β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στο  φοιτητή ιατρική μέριμνα. 

  12. Στην  περίπτωση  που  ο  αιτών  έχει  δηλώσει  ότι  πάσχει  από  κάποια  από  τις  αναφερόμενες,  στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β΄ 358) Κ.Υ.Α παθήσεις  α) Πιστοποιητικό της Επταμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ β1)  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια  ή  β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται  ιατρική μέριμνα 

  13. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών: α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ), β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια.

968S6267.resized

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Περιοχή Φούρκα 52100 Καστοριά
Τηλ. 2467087062 Fax 2467087063
e-mail : sec-inf@teiwm.gr

 H Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές και το κοινό από Δευτέρα έως Πέμπτη 11:00 με 13:00

 Συνέδρια  
 

 

    
 Σύνδεσμοι  
   
     

 

  

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://www.teiwm.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
http://unistudent

ΕΥΔΟΞΟΣ
http://eudoxus.gr

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ http://academicid.minedu.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.minedu.gov.gr

AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ CISCO ciscoMoreInfo.pdf

MICROSOFT IMAGINE (πρώην DREAMSPARK)

Microsoft Imagine

ΙΕΕΕ STUDENT BRANCH http://kastoria.teiwm.gr/ieeesb/

ΜΟΔΙΠ
http://modip.teiwm.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ http://moke.teiwm.gr/

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ http://www.kastoriacity.gr/